Wednesday, July 22, 2009

Bahagiakan Pasangan..


BAHAGIAKAN PASANGAN


Salah satu kebahagiaan adalah ketika melihat orang yang kita cintai bahagia.Kebahagiaan jenis ini tingkatnya lebih tinggi dari kebahagiaan yang bersifatindividual. Boleh jadi, ini masuk dalam kategori kebahagiaan sosial.Tidak mudah untuk memperoleh kebahagiaan jenis ini. Apalagi bagi merekayang bersifat egois. Semua kebahagiaannya diukur dari kebahagiaan dirisendiri. Orang yang demikian adalah tipikal 'pemburu kebahagiaan' , yangjustru tidak pernah menemukan kebahagiaan. ..Berumah tangga adalah sebuah cara untuk memperoleh kebahagiaan, dengan caramembahagiakan pasangan kita. Partner kita. Isteri atau suami. Mampukah ituterjadi?


Mampu, ketika berumah tangga dengan berbekal cinta. Bukan sekadarberburu cinta. Apakah ada bezanya?Berbekal cinta, bererti kita mencintai pasangan kita. Ingin memberikansesuatu kepada pasangan agar ia merasa bahagia. Sedangkan berburu cinta,bererti kita menginginkan untuk dicintai. Menginginkan sesuatu dari pasangankita, sehingga kita merasa bahagia.Menurut anda, manakah yang lebih baik? Mengejar cinta atau memberikan cinta?Mengejar kebahagiaan ataukah memberikan kebahagiaan? Mengejar kepuasanataukah justru memberikan kepuasan? Mana yang bakal membahagiakan, yangpertama ataukah yang ke dua?


Ternyata, yang ke dua. Mengejar cinta hanya akan mendorong anda untukberburu sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak pernah anda raih. Kerana,keinginan adalah sesuatu yang tidak pernah ada habisnya. Apalagikeserakahan.Hari ini Anda merasa memperoleh cinta dari pasangan Anda, maka berikutnyaanda akan merasa tidak puas. Dan ingin memperoleh yang lebih dari itu. Sudahmemperoleh lagi, berikutnya anda akan ingin lebih lagi.Ini hampir tak ada bezanya dengan ingin mengejar kesenangan dengan cara memiliki kereta atau rumah. Ketika kita masih miskin, kita mengira akansenang memiliki motorsikal berharga 2-3 ribu ringgit. Kita berusahamengejarnya. Lantas memperolehnya. Dan kita memang senang.Tapi, tak berapa lama kemudian, kita menginginkan untuk memiliki kereta yangberharga puluhan ribu. Motorsikal yang telah kita miliki itu tidak lagimenyenangkan, atau apalagi membahagiakan.Benak kita terus menerus terisi oleh bayangan betapa senangnya memilikikereta berharga puluhan ribu.


Jika kemudian kita MAMPU memenuhi keinginan itu, kita pun merasa senang. Tetapi, ternyata itu tidak lama.Benak kita bakal segera terisi oleh bayangan-bayangan, betapa senangnyamemiliki kereta yang lebih besar dan harganya lebih juga ya. Begitulah seterusnya.


Cuba rasakan hal ini dalam kehidupan anda, maka anda akan merasakan

danmembenarkannya.Kesenangan dan kebahagiaan itu bukan anda peroleh dengan cara mengejarnya,melainkan dengan cara merasakan apa yang sudah anda miliki. Dan jika andamensyukurinya, maka kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya padaperubahan yang datang berikutnya.Anda tak perlu mengejar kebahagiaan, kerana anda sudah menggenggamnya.


Yangperlu anda lakukan sebenarnya adalah memberikan perhatian kepada apa yangsudah anda miliki. Bukan melihat dan mengejar sesuatu yang belum andapunyai. Semakin anda memberikan perhatian kepada apa yang telah anda miliki,maka semakin terasa nikmatnya memiliki. Jadi, kuncinya bukan mengejar,melainkan memberi.Demikian pula dalam berumah tangga. Jika kita ingin memperoleh kebahagiaan,caranya bukan dengan mengejar kebahagiaan itu. Melainkan dengan memberikankebahagiaan kepada pasangan kita. Bukan mengejar cinta, melainkan memberikancinta. Bukan mengejar kepuasan, melainkan memberikan kepuasan.Maka anda bakal memperoleh kebahagiaan itu dari dua arah.


Yang pertama, anda akan memperolehnya dari pasangan anda. Kerana merasa dibahagiakan, ia akanmembalas memberikan kebahagiaan.Yang ke dua, kebahagiaan itu bakal muncul dari dalam diri anda sendiri.Ketika kita berhasil memberikan kepuasan kepada pasangan kita, maka kitabakal merasa puas. Ketika berhasil memberikan kesenangan kepada partnerkita, maka kita pun merasa senang. Dan ketika kita berhasil memberikankebahagiaan kepada isteri atau suami kita, maka kita pun merasa bahagia.Ini, nikmatnya bukan main. Jumlah dan kualitinya terserah pada anda. Ingin lebihbahagia, maka bahagiakanlah pasangan anda. Ingin lebih senang, maka senangkanlah pasangan anda lebih banyak lagi. Terserah anda, minta kesenangan, kepuasan, ataupun kebahagiaan sebesar apa. Kerana kuncinya ada di tangan anda sendiri.


Semakin banyak memberi semakin nikmat rasanya.Anda yang terbiasa egois dan mengukur kebahagiaan dari kesenangan peribadi,akan perlu waktu untuk menyelami dan merenungkan kalimat-kalimat di atas.Contoh yang lebih konkrit adalah perkahwinan dengan cinta yang bertepuksebelah tangan. Perkahwinan semacam ini sungguh membuat menderita pihak yangtidak mencintai. Padahal ia dicintai. Segala keperluannya dipenuhi olehpasangannya. Katakanlah ia pihak wanita.Segala keperluan sang wanita selalu dipenuhi oleh suaminya. Rumah ada. Keretatersedia. Pakaian, perhiasan, dan segala keperluan semuanya tercukupi.Tetapi ia tidak pernah merasa bahagia.


Kenapa? Kerana tidak ada cinta dihatinya.Sebaliknya, sang suami merasa bahagia, kerana ia mencintai isterinya. Iamerasa senang dan puas ketika mapu membelikan rumah. Ia juga merasa senangdan puas ketika mampu membelikan kereta.Dan ia senang serta puas ketika mampu memenuhi segala keperluan isteri yangdicintainya itu. Semakin cinta ia, dan semakin banyak ia memberikan kepadaisterinya, maka semakin bahagialah sang suami. Kalau ia benar-benar cintakepada isterinya, maka ukuran kebahagiaannya berada pada kebahagiaan siisteri. Jika isterinya bahagia, ia pun merasa bahagia. Jika isterinyamenderita, maka ia pun merasa menderita.Akan berbeza halnya, jika si suami tidak mencintai isteri. Ia sekadarmenuntut isterinya agar mencintainya. Memberikan kesenangan, kepuasan dankebahagiaan kepadanya. Ketika semua itu tidak sesuai dengan keinginannya,maka ia bakal selalu merasa tidak bahagia.


Sebaliknya, jika isteri tersebut kemudian mampu mencintai suaminya - keranakebaikan yang diberikan terus menerus kepadanya - maka si isteri itu jugabakal memperoleh kebahagiaan kerananya.Pelayanan yang tadinya dilakukan dengan terpaksa terhadap suaminya, kiniberganti dengan rasa ikhlas dan cinta. Tiba-tiba saja dia merasakankenikmatan dan kebahagiaan yang tiada terkira.Kalau dulu ia memasakkan suami dengan rasa enggan dan terpaksa, misalnya,kini ia melakukan dengan senang hati dan berbunga-bunga. Kalau dulu iamerasa tersiksa ketika melayani suami di tempat tidur, kini ia merasakancinta yang membara.Ya, tiba-tiba saja semuanya jadi terasa berbeza. Penuh nikmat dan bahagia.Padahal seluruh aktiviti yang dia lakukan sama saja. Apakah yangmembezakannya? Rasa cinta!Ketika 'berbekal cinta', semakin banyak ia memberi, semakin banyak pula rasabahagia yang diperolehnya. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwayang bahagia itu sebenarnya bukanlah orang yang dicintai, melainkan orangyang mencintai. Orang yang sedang jatuh cinta...Kerana itu keliru kalau kita ingin dicintai. Yang harus kita lakukan adalah mencintai pasangan.


Semakin besar cinta kita kepadanya, semakin bahagia pulakita kerananya. Dan yang ke dua, semakin banyak kita memberi untukkebahagiaan dia, maka semakin bahagialah kita...Begitulah mestinya rumah tangga kita. Bukan saling menuntut untukdibahagiakan, melainkan saling memberi untuk membahagiakan. Kerana disitulah kunci kebahagiaan yang sebenar-benarnya memberikan kebahagiaan.


No comments: